•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

„Пресков” АД  е бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG051 PO 001-2.3.03-0163  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” по проект “ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS18001:2007”

Фирмата започна успешно изпълнение на планираните мероприятия, което е гаранция за постигане на заложените цели.
Фирмата започна успешно изпълнение на планираните мероприятия, което е гаранция за постигане на заложените цели.

1.В рамките на дейността „АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО” се състоя среща на водещи специалисти от фирма ”Здраве и безопасност ПГ” ЕООД, гр. Стара Загора, екипа по управление на проекта и оперативни ръководители на структорни звена.Всички присъствуващи бяха запознати с графика за извършване на анализа.

2.По втората не по-малко значима дейност ”МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗВАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС”  фирма  „Вива„ ЕООД гр. Сливен ще достави необходимото ново оборудване /лампи,дросели и запалители/за подмяна на съществуващото, с цел осигуряване на по-добра осветеност,  намаляване на трудовия травматизъм и трудовите злополуки.

3.За осъществяване на третата по ред, но основна дейност ”ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО  РАБОТНО  ОБЛЕКЛО И СПЕЦИАЛНИ РАБОТНИ ОБУВКИ” фирма „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив достави за сумата 39736,90 лв.17 вида ЛПС, специално работно облекло и специални работни обувки съобразени с условиятя на ковашко - пресовото производство,продължителността на работното време,вида и спецификата на извършваната дейност,така,че да осигурят защита от рисковете на които персонала е изложен.     

4. ”ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД BS OHSAS 18001:2007. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА” е четвъртата дейност в рамките на проекта.По време на срещата на водещи специалисти от фирма „ТУФ КОНСУЛТ”ООД гр. София и екипа по управление на проекта се набелязаха основните моменти по изпълнение на дейности съобразени с плана на действие разпределен по месеци.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004