•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

Днес  стартира  проектът "ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007", реализиран във фирма  „Пресков” АД с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европелския съюз по схема „Безопасен труд”.

Основна цел на Проекта: Подобряване условията на труд и на професионалния  и здравен статус на заетите в Пресков АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството чрез адаптира- не на управленските процеси в предприятието, водещи до повишаване производителността на труда, постигнахме чрез ефективно и ефикасно изпълнение на основните дейности:  

1. Анализ на състоянието и  организацията на работния процес в основното производство.
2. Модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд в Производствен корпус.
3. Закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло и специални работни обувки.
4.  Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Очаквани  резултати след реализиране на проекта:
1. Намаляване коефициента на трудовия травматизъм и трудовите злополуки.
2. Повишаване производителността на труда.
3. Намаляване дните на временна нетрудоспособност.
4. Подобряване коефициента на използваемост на работната сила.
5. Подобряване  процеса на контрол и превенция на безопасните и здравословни  условия на труд.
6. Постигане на висока степен на обученост и осъзнаване предимствата от спазване на изискванията за безопасност при работа от наетитев организацията служители.
7. Намаляване уврежданията на слуховия апарат.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004