•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

„Пресков” АД  като бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG051 PO 001-2.3.03-0163  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” проведе процедури за избор на изпълнители  по проекта “ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS18001:2007” на основните дейности:

1. „АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО” за изпълнител бе определена фирма ”Здраве и безопасност ПГ” ЕООД, гр. Стара Загора.
Същността на дейността е одит на цялостната дейност по организация на трудовия процес и на състоянието и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в основно производство; описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в отделните направления (технологични звена), които са обект на анализа, като се разглеждат елементите на трудовия процес: организация на труда,човешки ресурси и условия на труд.
2.”МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗВАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС”  е втората дейност на проекта, която бе възложена на фирма  „Вива„ ЕООД гр. Сливен. Чрез реконструкция и модернизация на производственото осветление на работните места съсдаващо предпоставки за по-добри икономически резултати от изпълняваната трудова задача; намаляване на заболеваемостта намаляване на инцидентите и трудовите злополуки.
3. ”ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО  РАБОТНО  ОБЛЕКЛО И СПЕЦИАЛНИ РАБОТНИ ОБУВКИ” чието изпълнение спечели фирма „Бултекс 99” ЕООД. Осигуряване на по-висока  степен  на защита при работа от вредностите и рисковете на работната среда.
4. ”ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД BS OHSAS 18001:2007. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА”. Дейността е възложена на фирма „ТУФ КОНСУЛТ”ООД гр. София.Целта на дейността е повишаване на мотивацията на целевата група за здравословен и безопасен труд.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


 

Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004