•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“

 eu1 eu2 

                                                                                                                

“Пресков“ АД е кандидат по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, с подаден проект № BG16RFOP002-3.002-0151 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет- изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и производствения капацитет на "Пресков" АД в основната дейност на кандидата по КИД 28.13 "Производство на помпи и компресори" чрез подмяна на основно производствено оборудване, което е морално остаряло и високо енергоемко. Проектът обхваща замяна на старото оборудване с ново, отличаващо се със значително подобрена производителност и ниска консумация на енергия. Планираната подмяна се изразява в замяна на 4 бр. индукционни нагреви, струг и хоризонтално обработващ център, които са и основните машини, свързани с осъществяването на основната дейност на предприятието. В рамките на проектното предложение се предвижда и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина, както и внедряване и сертифициране по стандарт ISO 50001. Като резултат от изпълнението на посочените мерки ще се редуцира обема на изразходваната енергия и този на отделяните вредни въглеродни емисии от производството, а така ще се спомогне за опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността на дружеството.

„Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“

" Тръжна документация по проект „Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“

Общи условия

Решение за прекратяване на тръжна процедура

Тръжна документация по проект „Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Индукционен топлонагрев 750 kW- 1 бр.; Индукционен нагрев 600 kW- 1 бр.; Индукционен нагрев 600 kW (без трансформатор) - 1 бр.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.002-0151„Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Пресков“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004