•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Технологична модернизация в предприятието

 eu1 img2 

                                                                                                               

На 10.04. 2023 г. „ПРЕСКОВ” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0817-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ПРЕСКОВ” АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираните за закупуване Спектрометър-1бр., Дискова отрезна машина-1бр., Индукционен нагрев 275кВт.-1бр., Индукционен нагрев 750кВт.-1бр. и Хоризонтален струг, с фрезови операции-1бр. ще допринесат за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност на проекта: 1 384 904.04 лв., от които 692 452.02 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет;

- повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “ПРЕСКОВ” АД.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.002-0151„Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Пресков“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004