•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

„Пресков” АД  е бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG051 PO 001-2.3.03-0163  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” по проект “ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS18001:2007”

Фирмата започна успешно изпълнение на планираните мероприятия, което е гаранция за постигане на заложените цели.
Фирмата започна успешно изпълнение на планираните мероприятия, което е гаранция за постигане на заложените цели.

1.В рамките на дейността „АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО” се състоя среща на водещи специалисти от фирма ”Здраве и безопасност ПГ” ЕООД, гр. Стара Загора, екипа по управление на проекта и оперативни ръководители на структорни звена.Всички присъствуващи бяха запознати с графика за извършване на анализа.

Прочети още

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

 

„Пресков” АД е бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG051 PO 001-2.3.03-0163  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”  по проекта “ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS18001:2007”.

Първата основна дейност е „АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО”с изпълнител  фирма ”Здраве и безопасност ПГ” ЕООД, гр. Стара Загора.  Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работна среда в Производствен корпус с оглед създаване на условия за по рационално използване на трудовите и материални ресусрси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта.

За всички длъжности ще се опише броя на заети лица; характеристика на основните трудови задачи, които се включват в изпълнението на длъжността, подчиненост, вътрешни и външни взаимодействия; отговорности, изисквания за професионална квалификация и опит.

Прочети още

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

 

„Пресков” АД  e бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG 051 PO-2.3.03  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Основна  дейност от Проекта, който се изпълнява, е закупуване на специализирано работно облекло, специализирани работни обувки и лични предпазни средства за наетия от „ Пресков” АД персонал. За сумата от 39736,90 лева са закупени 17 вида ЛПС, работно облекло и обувки за защита от пробождане, счупване; шум; механични замърсявания, вода и др.

Изборът на работно облекло, работните обувки  и ЛПС е съобразен със  условията на ковашкото производство; продължителността на работното време; вида и специфичността на извършваната дейност, така че да осигуряват защита, съответстваща на рисковете, на които персоналът е изложен.

Прочети още

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

Днес  стартира  проектът "ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007", реализиран във фирма  „Пресков” АД с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европелския съюз по схема „Безопасен труд”.

Основна цел на Проекта: Подобряване условията на труд и на професионалния  и здравен статус на заетите в Пресков АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството чрез адаптира- не на управленските процеси в предприятието, водещи до повишаване производителността на труда, постигнахме чрез ефективно и ефикасно изпълнение на основните дейности:  

Прочети още

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004