•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

 

„Пресков” АД е бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG051 PO 001-2.3.03-0163  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”  по проекта “ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS18001:2007”.

Първата основна дейност е „АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО”с изпълнител  фирма ”Здраве и безопасност ПГ” ЕООД, гр. Стара Загора.  Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работна среда в Производствен корпус с оглед създаване на условия за по рационално използване на трудовите и материални ресусрси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта.

За всички длъжности ще се опише броя на заети лица; характеристика на основните трудови задачи, които се включват в изпълнението на длъжността, подчиненост, вътрешни и външни взаимодействия; отговорности, изисквания за професионална квалификация и опит.

Ще се анализират условията на труд за всяка длъжност – организация на работните места; характеристика на работните операции, работните движения, работната поза и свързаните с тях динамично и статично физическо натоварване; фактори на работната среда (осветеност, микроклимат, експозиция на шум, вибрации, прах, химични агенти); използвани средства за колективна защита от неблагоприятни фактори на работната среда и лични предпазни средства.

Ще се извърши анализ на състоянието на дейността „Управление на човешките ресурси” и в конкретика:      
Разпределение на работещите на съответните длъжности по пол и възраст и налични анализи на персонала;
Съответствие между длъжностните изисквания и професионалната квалификация на работещите; документи за квалификация, удостоверения за правоспособност; планове за периодични обучения;
Здравно състояние на работещите по съответните професии и наличие на лица с повишена чувствителност и понижена резистентност по отношение условията на труд – проучване на резултати от предварителни и периодични медицински прегледи и данни за работещи с трайно намалена работоспособност, професионални заболявания, често и дълго боледуващи лица; Обобщени анализи за трите последни години; Разпределение по длъжности на регистрираните заболявания;  
Анализ на показателите за нивото на трудов травматизъм, професионална и обща заболяемост с временна и трайна неработоспособност – проучване на ежегодните обобщени анализи за здравно състояние на работещите и сравнение на данните със средните за отрасъла; ЗВН и трудови злополуки;

Ще се осъществи анкета с наетия  персонал за определяне на индекс на работоспособността при работещите в основно производство, чиито резултати  се обработват и обобщават, за да се направят и предложения за оптимизиране на процеса.

Съвместната работа на фирмата изпълнител и екипа по управление на проекта, със съдействието на всички оперативни ръководители продължават изпълнението дейността до успешното и финализиране.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004