•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                         ПМС 69/11.03.2013

 

„Пресков” АД  e бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG 051 PO-2.3.03  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Основна  дейност от Проекта, който се изпълнява, е закупуване на специализирано работно облекло, специализирани работни обувки и лични предпазни средства за наетия от „ Пресков” АД персонал. За сумата от 39736,90 лева са закупени 17 вида ЛПС, работно облекло и обувки за защита от пробождане, счупване; шум; механични замърсявания, вода и др.

Изборът на работно облекло, работните обувки  и ЛПС е съобразен със  условията на ковашкото производство; продължителността на работното време; вида и специфичността на извършваната дейност, така че да осигуряват защита, съответстваща на рисковете, на които персоналът е изложен.

Работното облекло,обувки  и ЛПС  са съобразени и с индивидуалните особености на всеки служител, така че да не създават риск за здравето и безопасността му по време на работа и да го предпазват от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Закупеното работно облекло, работни обувки и ЛПС са със сертификат и инструкции на производителя.

Осигурените със средства от ОП работни облекла и обувки  осигуряват подходящо по вид и възможно най-високо ниво на защита и позволяват наетият персонал да извършва нормално дейността, която го излага на опасности.

То включва: Сгъваема прахозащитна маска с клапан, Защитни  очила със степен на затъмнение 5, Aнтифони вътрешни за многоктратна употреба;Антифони външни, Работни ръкавици от цепена телешка кожа с памучна подплата, Aнтивибрационни ръкавици,Диелектрични ръкавици, Защитна каска  от ПЕ, Работни боти цели от естествена кожа,Работен костюм –яке и панталон от 100٪ памук,Работен костюм за заварчик, Дамско сабо от естествена кожа,Ватиран елек,Ватирана шуба,Очила – маска, Дамски костюм – туника и панталон.

Личните предпазни средства са възможно най-леки, без това да се отразява на здравината на конструкцията им и на ефективността им,снабдени са със средства, позволяващи да се избегне запотяването им.

Личните предпазни средства, за защита от вредното въздействие на шума, са с електронно регулиране на шума и ниво на говор, сгъваеми и редукция на звуковото налягане - 26dB, не се надвишава пределно допустимата шумова доза съгласно действащото законодателство.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


 Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004